REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ MPG Piotr Bieszczad, ZWANYM DALEJ „WYDAWCĄ”

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Użyte pojęcia:
Nabywca: osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu Vouchera na swój rachunek.
Użytkownik: osoba fizyczna, która posługuje się Voucherem w celu realizacji usługi i na której spoczywają dalsze prawa i obowiązki w związku ze świadczoną usługą.
Wydawca: Firma MPG Piotr Bieszczad, z siedzibą w Rogoźniku 42-582, ul. Łączna 6, NIP 6252221028.
Kod Vouchera / Numer Rezerwacyjny: numer, znajdujący się na drugiej stronie Vouchera, nadawany każdorazowo podczas zakupu Vouchera przez Nabywcę
Rezerwacja Vouchera: poprzez rezerwację rozumiane jest dostarczenie do Wydawcy drogą elektroniczną (email) lub telefoniczną (również przez sms) informacji dotyczących proponowanego terminu realizacji vouchera oraz numeru rezerwacyjnego. Każdorazowo termin Rezerwacji musi zostać potwierdzony przez Wydawcę.
Termin Ważności: nieprzekraczalny termin ważności Vouchera, po którym Wydawca ma prawo odmówić realizacji sprzedanego Vouchera z uwagi na wzrastające ceny surowców, zaprzestanie wykonywania usługi, zbycie sprzętu niezbędnego do realizacji usługi lub zaprzestanie działalności. Termin Ważności Vouchera znajduje się na drugiej stronie Vouchera w rubryce „Ważny do”. Z uwagi na ochronę danych osobowych Wydawca nie ma prawa kontaktować się z Nabywcą w celu informowania o upływającym Terminie Ważności Vouchera, gdyż dane osobowe Nabywcy zbierane są jedynie w celu realizacji zamówienia.
Baza Wydanych Voucherów: elektroniczny zbiór danych o numerach wydanych voucherów, zabezpieczony hasłem oraz potwierdzeniem sms
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji na terenie Karpacza.
3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
4. Voucher może być realizowany wyłącznie u MPG Piotr Bieszczad, będącego emitentem Vouchera.
5. Voucher może być zrealizowany u MPG Piotr Bieszczad zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera.
6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu vouchera w terminie 14 dni od zakupu w przypadku zakupów dokonanych drogą elektroniczną.
7. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
8. „Wydawca” nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do „Wydawcy” z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
10. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Nabywca/Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, podanym na drugiej stronie vouchera (tel. +48 513 964 649, e-mail: rezerwuj@emotivbikes.pl).
2. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone w stopniu umożliwiającym identyfikację danych na nich zawartym, posiadają datę ważności, ważny numer rezerwacyjny i podpis Wydawcy. Każdorazowo podczas składania rezerwacji, Wydawca sprawdza ważność Vouchera w swojej Bazie Wydanych Voucherów. W przypadku gdy numer Vouchera nie znajduje się w Bazie Wydanych Voucherów Wydawca odmówi jego realizacji.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze
6. Każdorazowo podczas realizacji Vouchera Użytkownik jest zobowiązany do podpisania Umowy Wynajmu Roweru z „Wydawcą” i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 1000 zł za każdą sztukę roweru.
7. Voucher wydawany jest na okaziciela, a do jego wykorzystania niezbędny jest ważny widoczny numer rezerwacyjny. Z tego powodu zarówno Nabywca jak i Użytkownik zobowiązani są do ochrony numeru rezerwacyjnego vouchera przed osobami trzecimi. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje kradzieży numeru rezerwacyjnego przez osoby trzecie i posłużenie się przez nie tym numerem podczas rezerwacji.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili odbioru zakupionego Vouchera otrzymuje fakturę.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez „Wydawcę” na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest przedstawienie faktury wydanej przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.emotivbikes.pl/regulamin-voucher oraz podczas realizacji Vouchera, a Wydawca ma obowiązek okazać niniejszy Regulamin na wyraźne żądanie Nabywcy/Użytkownika Vouchera.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.