Regulamin Wypożyczalni EMOTIVBIKES.PL

15 maj 2021

 

 • 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
 1. Wypożyczalnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym https://emotivbikes.pl prowadzona jest przez Sprzedawcę:

Firma MPG Piotr Bieszczad, z siedzibą przy ul. Łącznej 6; 42-582 Rogoźnik, REGON: 240125193; NIP: 6252221028; adres poczty elektronicznej: rezerwuj@emotivbikes.pl .

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób korzystających z Wypożyczalni Internetowej znajdującej się na stronie https://emotivbikes.pl
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wypożyczalni Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonywania umów z konsumentem, realizowanych za pomocą Wypożyczalni Internetowej, na podstawie zasad zawartych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Wypożyczalni Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Wypożyczalni Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Wypożyczalni Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Wypożyczalni Internetowej, w tym dokonywanie rezerwacji, jest całkowicie dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Wypożyczalni Internetowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 3. Definicje:

MPG Piotr Bieszczad ul. Łączna 6, 42-582 Rogoźnik

Kontakt: rezerwuj@emotivbikes.pl (tel: 513964649)

EMOTIVBIKES.PL

○ Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

○ Formularz rejestracji – formularz dostępny w Wypożyczalni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.

○ Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Wypożyczalni Internetowej umożliwiający dokonania Rezerwacji, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży Rezerwacji, w tym sposobu płatności.

○ Klient:

■ osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

■ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży Rezerwacji, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem);

■ osoba prawna;

■ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży Rezerwacji ze Sprzedawcą.

○ Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Rezerwacjach w Wypożyczalni Internetowej.

○ Newsletter – Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która EMOTIVBIKES.PL  umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Wypożyczalni Internetowej.

○ Produkt – dostępna w Wypożyczalni Internetowej usługa – będąca Usługą Elektroniczną (Usługa Rezerwacji) – bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży Rezerwacji między Klientem, a Sprzedawcą (Rower).

○ Regulamin – niniejszy regulamin Wypożyczalni Internetowej.

○ Wypożyczalnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: https://emotivbikes.pl .

○ Sprzedawca, Usługodawca – MPG Piotr Bieszczad z siedzibą przy ul. Łącznej 6; 42-582 Rogoźnik, REGON:240125193; NIP: 6252221028.; adres poczty elektronicznej: rezerwuj@emotivbikes.pl .

○ Umowa Najmu – umowa najmu lub wykonania Produktu lub rezerwacji zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Wypożyczalni Internetowej.

○ Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Wypożyczalni Internetowej.

○ Usługobiorca:

■ osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

■ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Wypożyczalni Internetowej, w tym zawieranie Umów Rezerwacji/Najmu związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem);

■ osoba prawna;

■ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

○ Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Rezerwacji/Najmu Produktu ze Sprzedawcą.

 

 • 2. USŁUGI ŚWIADCZONE W WYPOŻYCZALNI INTERNETOWEJ
 1. W Wypożyczalni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

○ wypełnieniu Formularza Rejestracji,

○ kliknięciu pola „Zarejestruj się”,

○ potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

○ W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:

imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

○ Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc pod adres: rezerwuj@emotivbikes.pl

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Wypożyczalni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:

○ po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Wypożyczalni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Wypożyczalni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

○ Po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i płacę” następuje przekierowanie do podsumowania rezerwacji  na stronie http://emotivbikes. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie podanym na koncie firmowym, rezerwacja staje się aktywna.

W przypadku odmowy podania danych, Rezerwacja zostaje anulowana, a pieniądze zwrócone na konto Klienta, z którego dokonano płatności, w terminie miesiąca od dokonania płatności.

○ Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 1. Newsletter – do usługi Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” w trakcie zakładania Konta, wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu na Stronie Internetowej lub w trakcie składania Zamówienia.

○ Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc pod adres: rezerwuj@emotivbikes.pl

○ Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

■ komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

■ dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Wypożyczalni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego:

○ Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Wypożyczalni Internetowej Usługobiorca może składać na przykład:

■ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwuj@emotivbikes.pl ;

■ Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

■ Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 • 3. UMOWA SPRZEDAŻY REZERWACJI
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Rezerwacji między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Wypożyczalni Internetowej zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Wypożyczalni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Wypożyczalni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży Rezerwacji w Wypożyczalni Internetowej za pomocą Formularza Zamówień
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży Rezerwacji między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Wypożyczalni Internetowej.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdzi w formie mailowej, że przyjął zamówienie. Zawarcie umowy następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Rezerwacji między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

○ udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Wypożyczalni Internetowej;

○ przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Wypożyczalni Internetowej Sprzedawcy.

 

 • 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

○ Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Payu – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Wypożyczalni Internetowej w Regulaminie oraz na stronie internetowej PayU

 

 • 5. ODBIÓR I ZWROT ROWERU
 1. Odbiór przedmiotu Umowy Sprzedaży Rezerwacji (Roweru) możliwy jest w dzień, od którego rozpoczyna się Rezerwacja, której szczegóły zostały określone przez Klienta w Formularzu Zamówień, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod następującymi adresami:

○ W przypadku Rezerwacji w punkcie odbioru: ul. Obrońców Pokoju 1D/2U, 58-540 Karpacz (centrum) od godziny 9:00 do 20:00 i w sobotę i niedzielę od 9:00 do 18:00.

 1. Zwrot przedmiotu Umowy Sprzedaży Rezerwacji (Roweru) możliwy jest w dzień, w którym kończy się Rezerwacja, której szczegóły zostały określone przez Klienta w Formularzu Zamówień.

○ W przypadku Rezerwacji w punkcie Karpacz: ul. Obrońców Pokoju 1D/2U, 58-540 Karpacz (centrum) od godziny 9:00 do 20:00 i w sobotę od 9:00 do 18:00 i niedzielę 9:00-18:00.

 1. W przypadku przekroczenia godzin zwrotu Roweru, zawartych w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna się nowy cykl rezerwacyjny, który kończy się, w przypadku dni roboczych o godzinie 20:00 ostatniego dnia roboczego rezerwacji lub o godzinie 18 :00 w sobotę lub niedzielę. Zostaje naliczona odpowiednia opłata, zgodnie z cennikiem zawartym na stronie: https://emotivbikes.pl
 2. W przypadku przekroczenia godzin zwrotu Roweru w Sobotę lub niedzielę, zawartych w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna się nowy cykl rezerwacyjny, który kończy się, o godzinie 8:00 następnego dnia. Zostaje naliczona odpowiednia opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie: https://emotivbikes.pl
 3. W przypadku dwukrotnego przekroczenia godzin zwrotu Roweru, zawartych w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz braku uprzedzenia o tym fakcie Usługodawcy, oprócz naliczenia odpowiedniej opłaty zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, klient zostaje obciążony karą umowną w wysokości 200 zł za każdorazowe rozpoczęcie nowego cyklu.

○ W przypadku trzykrotnego przekroczenia godzin zwrotu Roweru, zawartych w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz braku uprzedzenia o tym fakcie Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo powiadomienia o tym fakcie organów ścigania, wraz ze wszelkimi danymi osobowymi Klienta, w celu restytucji Przedmiotu Rezerwacji (roweru).

 

 • 6. ODWOŁANIE REZERWACJI, REKLAMACJA I GWARANCJA
 1. Jeżeli zarezerwowany towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące wydania towaru wolnego od wad lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Rezerwacji w terminie 14 dni od dokonania rezerwacji.
 3. W przypadku transakcji z przedsiębiorcą, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.
 4. Produkty dostępne w Wypożyczalni Internetowej mogą być objęte gwarancją przez producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.
 5. Klient może bezpłatnie odwołać rezerwację za pomocą Usługi Elektronicznej Konto bądź kontaktując się z Usługodawcą bezpośrednio do 72h przed rozpoczęciem Rezerwacji. Pieniądze zostają zwrócone na konto Klienta, z którego dokonano płatności, w terminie miesiąca.

 

 • 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

 

 • 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Rezerwacji zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży Rezerwacji.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Wypożyczalnię Internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:

○ Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

○ W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

○ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204), a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.